Ürün sepete eklendi
Aramıza Hoşgeldin!
Welcome Abroad!
Bültene başarıyla üye oldun.
Teşekkürler!
Thank you for subscribing to
our newsletter.

Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi

SATICI İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Satıcı İş Ortaklığı Sözleşmesi (“Sözleşme”);

 • Merkez adresi Gaziosmanpaşa Mahallesi, İran Caddesi, Karum AVM, Apartman No: 21, İç Kapı No: 44, Çankaya/ANKARA olan, Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 445589 ticaret sicil numarası ile kayıtlı Pırlantium Kuyumculuk Ticaret Limited Şirketi (“Pırlantium”) ile
 • Merkez adresi [●] olan, [●] Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde [●] ticaret sicil numarası ile kayıtlı [●] (“Satıcı”)

arasında, aşağıdaki hüküm ve şartlar altında akdedilmiştir.

MADDE 2 – SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. Pırlantium, www.pirlantium.com alan adlı internet sitesinden (ve varsa mobil uygulamasından) (“Platform”), Ürünlerini satmak isteyen Satıcılara, Ürünlerini sergileme imkânı vererek Satıcıları Alıcılarla buluşturan ve böylelikle Satıcılara Ürünlerini satma, Alıcılara da bu Ürünleri satın alma imkânı sunan sanal bir pazaryeri sağlamakta ve Satıcılar ile Alıcıları bir araya getirmektedir.

2.2. İşbu Sözleşmenin amacı, Satıcının Ürünlerini Platform üzerinde Alıcılara satmak için sergilemesi, satışı, Alıcılara karşı edimlerini ifa ederken uyması gereken kurallar, Satıcının Platform üzerinden satış yaparken uyması gereken ilkeler, Satıcının Pırlantium’a ödemesi gereken bedeller ile Tarafların hak ve yükümlülüklerini ortaya koymaktır.

2.3. Pırlantium, Platformda listelenen Ürünlerin sahibi veya satıcısı olmayıp 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “aracı hizmet sağlayıcı”dır. Satıcı ise, işbu Sözleşmenin akdedilmesi ile, aynı kanun kapsamında “hizmet sağlayıcı” olacaktır.

2.4. İşbu Sözleşme yalnızca Pırlantium ile Satıcı arasında akdedilmiş olup Sözleşmenin Satıcının Platform üzerinden satış yapacağı Alıcılar ile yapacağı mesafeli satış sözleşmesi ve kurulacak hukuki ilişki ile herhangi bir bağı yoktur. Satıcı, Platform üzerinden yapacağı satışlarda, Alıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde doğrudan sorumlu olacaktır.

MADDE 3 – TANIMLAR

Aşağıda listelenen terimler, işbu Sözleşme bakımından, karşılarında yazılı olan anlamlara gelecektir.

Alıcı: Pırlantium ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında www.pirlanitum.com’a üye olan ve belirtilen internet sitesi ve/veya mobil uygulaması üzerinden, Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen ürünleri satın alan Kullanıcı

Etkilenen Taraf: Mücbir Sebep nedeniyle işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesi engellenen veya geciken Taraf

Komisyon: Platform üzerinden satılan Ürünlerin Alıcıya yansıtılan KDV dâhil fiyatı üzerinden hesaplanan ve %9,90 + KDV’lik komisyon

Kullanıcı: www.pirlanitum.com’a erişimde olan tüm gerçek ve tüzel kişiler

Mücbir Sebep: ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar, siber saldırı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflardan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar

Platform: Pırlantium’a ait www.pirlantium.com isimli internet sitesi ve (varsa) mobil uygulaması

Satıcı: Pırlantium ile yapmış olduğu işbu Sözleşme kapsamında www.pirlanitum.com’da oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla ürünleri satışa arz eden gerçek ve tüzel kişiler

Satıcı Hakedişi: Satış Bedelinden Komisyonun çıkartılması ile elde edilen tutar

Satış Bedeli: Platform üzerinden satılan Ürünlerin Alıcıya yansıtılan KDV dâhil fiyatı üzerinden %9,90 + KDV’lik komisyon

Sözleşme: Satıcı ve Pırlantium arasında akdedilen işbu Sözleşme

Taraf: Pırlantium veya Satıcı (ayrı ayrı)

Taraflar: Pırlantium ve Satıcı (beraber)

Ürün/Mal/Ürünler/Mallar: Satıcı tarafından www.pirlanitum.com veya mobil uygulaması üzerinden verilen ilanlarla satışa arz edilen taşınır eşya

MADDE 4 – SÖZLEŞMENİN KURULMASI VE SÜRESİ

4.1. Satıcı, işbu Sözleşmeyi Pırlantium ile akdetmek ister ise, Platform üzerinden başvuru yapacak, EK-1’de yer alan “Satıcı Üyelik Formu”nu eksiksiz ve içeriği doğru bir şekilde dolduracak ve EK – 2’de yer alan “Satıcı Tarafından Sunulacak Belgeler Listesi”nde yer alan belgeleri ibraz edecektir. Bu adımların tamamlanması ile, Satıcının Platform’da “Satıcı” olarak yer alma talebine ilişkin başvurusu alınmış olacaktır.

4.2. Başvuru alındıktan sonra, Satıcı tarafından sunulan bilgi ve belgeler Pırlantium tarafından incelenecek, başvuru onaylanacak veya reddedilecektir. Pırlantium’un, Satıcı tarafından bilgi ve belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibraz edilmiş olması durumunda dahi, herhangi bir gerekçe göstermeksizin başvuruyu reddetme hakkı vardır. Pırlantium’un ek bilgi ve belge talep hakkı saklıdır.

4.3. Pırlantium’un Satıcının başvurusunu onaylaması halinde Satıcı bilgilendirilecektir. Bunun üzerine Satıcı, Sözleşmeden 1 (bir) nüsha alarak kaşeleyip imzalayacak ve Pırlantium’a kargo ile gönderecektir. Sözleşmenin Pırlantium tarafından da imzalanarak taranmış bir kopyasının elektronik ortamda Satıcıya gönderilmesi ile Sözleşme kurulmuş olacaktır.

4.4. İşbu Sözleşme, her iki Tarafça da imzalanmış olan bir nüshanın taranarak elektronik ortamda Satıcıya gönderildiği tarihte yürürlüğe girecek olup yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

MADDE 5 – SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Satıcı, işbu Sözleşmede belirtilmiş olmasa dahi, ilgili mevzuat kapsamında yasadan doğan yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Pırlantium, Satıcının gerek EK – 1 “Satıcı Üyelik Formu”nda vermiş olduğu bilgilerin, gerekse EK – 2 “Satıcı Tarafından Sunulacak Belgeler Listesi” kapsamında sunduğu belgelerin doğruluğunu kontrol etmekle yükümlü değildir. Satıcı, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, değişikliğin meydana geldiği gün Pırlantium’u yazılı olarak bilgilendirmekle yükümlüdür. İşbu Sözleşmenin icrası sırasında Pırlantium’a sunduğu bilgi ve belgelerin doğruluğundan ve gerçeğe uygunluğundan Satıcı sorumludur ve Satıcı bu bilgi ve belgelerin yanlış ve/veya gerçeğe aykırı olmasından ötürü Pırlantium’un uğrayabileceği her türlü zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.

5.3. Satıcı, ürünlerini EK– 3’te yer alan “Ürün Sergileme ve Satış Kuralları”na uygun bir şekilde Platformda sergileyecek ve satacaktır. Satıcı, bu kuralların Sözleşmenin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet göstereceğini taahhüt eder. Bu kurallara aykırılık halinde Pırlantium işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve her ne nam altında olursa olsun tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

5.4. Satıcı, hiçbir hal ve koşulda, Platform üzerinden sahte, taklit, üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal eden, hukuka aykırı, satışı yasaklanmış, yasadışı bir Ürüne ilişkin ilan vermeyeceğini, böyle bir Ürünü satışa sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının işbu maddeye aykırı davranması halinde Pırlantium’un uğrayabileceği her türlü zarar Satıcı tarafından tazmin edilecektir.

5.5. Satıcı, Ürünü Platform üzerinde sergilerken, Ürünün ait olduğu kategoriyi doğru seçmek ve açıklama kısmını gerçeğe uygun olarak doldurmakla yükümlüdür. Pırlantium’un bu kapsamda bir kontrol sorumluluğu ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kategoride veya açıklama kısmında bir yanlışlık olduğunun Pırlantium tarafından fark edilmesi halinde Pırlantium yanlışlığın giderilmesi için gerekli düzeltmeleri yapabilir. Satıcının Ürünün ait olduğu kategoriyi yanlış belirlemesi ve/veya açıklama kısmını gerçeğe uygun bir şekilde doldurmamış olması nedeniyle Pırlantium’un bir zarara uğraması halinde bu zarar Satıcı tarafından tazmin edilecektir.

5.6. Satıcı, Alıcının siparişinin kendisine ulaştığı tarihten itibaren, taahhüt ettiği süre içinde edimini yerine getirmek zorundadır. İlgili mevzuat kapsamında bu süre her halükarda 30 (otuz) günü geçemez. Aksi takdirde Alıcının Satıcı ile yapmış olduğu sözleşmeyi feshederek siparişi iptal etme hakkı vardır. Böyle bir durumda Satıcı, varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere Alıcıdan tahsil edilen tüm ödemeleri fesih bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde Alıcıya 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1. Maddesine göre belirlenen kanuni faiziyle birlikte geri ödemek ve varsa Alıcıyı borç altına sokan tüm kıymetli evrak ve benzeri belgeleri iade etmek zorundadır.

5.7. Sipariş konusu Malın tesliminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hallerde Satıcı, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcıyı Platform üzerinden yazılı olarak bildirecek ve varsa teslimat masrafları da dâhil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç 14 (on dört) gün içinde iade edecektir. Malın stokta bulunmaması durumu, mal ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması olarak kabul edilmez. Dolayısıyla Satıcı, stokta bulunmayan bir Malı Platform üzerinden sergiler ve satışa sunar ise, süresi içerisinde Malı temin edip Alıcı’ya teslim etmek kendi sorumluluğunda olup bu sorumluluğu yerinde getirmemesi halinde Pırlantium’un uğrayabileceği her türlü zararı Satıcı tazmin edecektir.

5.8. Alıcının açık onayı alınmadan ilave ödeme yükümlülüğü doğuran seçeneklerin kendiliğinden seçili olarak sunulmuş olmasından dolayı Alıcı bir ödemede bulunmuş ise, Satıcı bu ödemelerin iadesini Alıcıya derhal yapmak zorundadır.

5.9. Satıcı, Ürünlerini Platform üzerinden gören Alıcıların kendisi ile haricen iletişime geçmesi halinde ve/veya Platform üzerinden iletişime geçmesi halinde Alıcıları Platform dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek, Alıcılardan böyle bir talep gelmesi durumunda talebi reddedecek, hiçbir şekilde Pırlantium’u aradan çıkartacak şekilde bir davranışta bulunmayacaktır. Satıcının bu hükme aykırı davrandığının Pırlantium tarafından tespit edilmesi halinde Pırlantium işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı ve her ne nam altında olursa olsun tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

5.10. Satıcı, diğer elektronik ticaret sitelerinde, sanal pazaryerlerinde, kendi elektronik ticaret sitesinde, kendi mağazasında ve burada sayılanlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir fiziki veya elektronik satış noktasında, Platformda sergilediği bir Ürünü, hiçbir koşulda Platform’da satışa sunduğu fiyattan daha düşük bir fiyata satışa sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcının bu hükme aykırı davrandığının Pırlantium tarafından tespit edilmesi halinde Pırlantium işbu Sözleşmeyi derhal tek taraflı ve her ne nam altında olursa olsun tazminat ödemeksizin feshedebilecektir.

5.11. Satıcının Platformda satışa sunmuş olduğu Ürünlerinin görsellerinin, içeriklerinin ve ilanlarının her türlü hakkı Satıcıya aittir. Ancak Satıcı, bu içeriğin Platformda reklam ve tanıtım için hazırlanan her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına yönelik gerekli her türlü hak ve yetkiyi süre ve yer kısıtlaması olmaksızın bilabedel Pırlantium’a tahsis ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.12. Satıcı, satışa sunmuş olduğu ölçülerdeki Ürünün Alıcılar tarafından satın alınmasından sonra Ürünün Alıcı tarafından iade edilmesi üzerine, Ürünü sadece o satış işlemi için üretmiş olduğunu gerekçe göstererek iadeyi kabul etmeme hakkı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı bu durumun Yönetmelik Madde 15/1/b kapsamında cayma hakkının kullanılamayacağı haller kapsamında değerlendirilemeyeceğinin bilincindedir. Dolayısıyla Satıcı, elinde olmayan bir bedendeki/ölçüdeki Ürünü satışa sunuyor ise, bu bedendeki/ölçüdeki Ürünün satın alınması üzerine sırf o satış işlemi için bahsi geçen bedendeki/ölçüdeki Ürünü üretmesi üzerine iade riskini kendisinin üstlendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.13. Satıcı, satışa sunmuş olduğu Ürünlerin, satışa sunmuş olduğu bedenlerinde veya ölçülerinde farklılık olması halinde Alıcılara herhangi bir fiyat farkı yansıtmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satışa sunulan Ürünün bedeninin veya ölçüsünün çeşitli olması halinde, Ürünün niteliği gereği maliyette bir farklılık oluyor ve fiyat farkı çıkıyor ise ve bu fiyat farkı Satıcı tarafından karşılanmak istenmiyor ise Satıcı bu Ürünü sadece fiyat farkını (çıkıyor ise) kendisinin karşılayabileceği beden veya ölçülerde satışa sunmalıdır. Farklı beden veya ölçülerde farklı fiyatları olabilecek ürünler (örneğin su yolu bileklik) farklı Ürün olarak farklı fiyatlarla satışa sunulmalıdır.

5.14. Alıcı, Satıcı tarafından satışa sunulan Ürünün, satışa sunulmuş olan beden veya ölçülerinden farklı bir beden veya ölçü sipariş etmek isterse Platform üzerinden Satıcı ile iletişime geçerek sipariş verebilecektir. Böyle bir durumda Satıcı, kendisi ile iletişime geçilmesinden itibaren 3 (üç) iş günü içerisinde yine Platform üzerinden Alıcıya olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapacaktır.

5.15. Satıcı, Platform üzerinden satmış olduğu Ürünlerin Alıcılara gönderilmesine ilişkin masrafları kendisi karşılayacak, Alıcının cayma hakkını kullandığı hallerde de tüm kargo masrafları Satıcıya ait olacaktır. Satıcı, Platform’un anlaşmalı olduğu kargo şirketleri ile gönderim ve iade süreçlerini yönetecektir.

5.16. Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 13/2 uyarınca Alıcılar, cayma süresi içinde malı, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullandığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu değildir. Buradan hareketle Satıcı, kendisine iade edilen Ürünün kullanılmış olduğunu gerekçe göstererek ürünü iade almaktan imtina etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.17. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini sağlamak adına gereken tüm teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlü ve sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, Platform’da ürün satışına ilişkin yayınlamış olduğu ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Satıcı, ayrıca, Platform’u kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı, işbu maddeyi ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 12.2 ’inin uygulanacağını kabul eder.

5.18. Satıcı Platform’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere ve Pırlantium’a karşı sorumludur.

5.19. Satıcı, siparişi aldıktan sonra Ürünü Alıcıya gönderirken kargo bilgilerini ve iade halinde Alıcı tarafından iade edilen Ürünün kendisi tarafından teslim alındığına dair olumlu veya olumsuz geri bildirimi Platform’da ilgili yerlere girmek suretiyle Alıcının bilgilendirilmesini sağlamakla yükümlüdür. Satıcı, işbu maddede sayılan yükümlülüklere aykırı davranması nedeniyle Alıcılar tarafından Satış Bedeline ilişkin herhangi bir hak kaybına uğranılması durumunda bundan Pırlantium’un sorumlu olmayacağını ve Pırlantium’un Satış Bedelini Alıcıya iade etmesi sonucunda Pırlantium’dan iade Satış Bedeli ile ilgili herhangi talepte bulunamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6 – PIRLANTİUM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Pırlantium, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında “mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden” sıfatına ve “Aracı Hizmet Sağlayıcı” niteliğine sahiptir. Bu kapsamda, Pırlantium’un, Satıcı tarafından Platformda yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Pırlantium, Platform üzerinden yapılan mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün ile ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Pırlantium ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dâhil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

6.2. Pırlantium, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Pırlantium, bu bilgileri Platformda yürütülen faaliyetin tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklayabilir. Bu kapsamda Satıcı, kendine ait bilgilerin Pırlantium tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza göstermektedir.

6.3. Pırlantium’un Satıcı’nın Platform’da yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun Pırlantium’dan herhangi bir tazminat talep edemez.

MADDE 7 – KOMİSYON VE ÖDEMELERİN SATICININ HESABINA AKTARILMASI

7.1. Satıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak, Pırlantium’un kendisine sunduğu elektronik pazaryeri hizmetinden faydalanacak ve Platform üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır.

7.2. Satıcı, Platform üzerinden gerçekleştireceği her bir satış işleminin KDV dâhil fiyatı (“Satış Bedeli”) üzerinden %9,90 + KDV’lik komisyon (“Komisyon”) bedelinin Pırlantium’a ait olduğunu ve Komisyonun, Pırlantium’un işbu Sözleşme kapsamında Satıcıya sunmuş olduğu hizmetlerin karşılığı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Platform üzerinden bir satış işlemi gerçekleştiğinde, Satış Bedeli Alıcının banka hesabından, Pırlantium’un anlaşmalı olduğu ödeme kuruluşu aracılığı ile tahsil edilecektir. Ödeme Kuruluşu, ürün Alıcıya teslim edildikten 10 (on) iş günü sonra (bu süre içinde Alıcı cayma bildiriminde bulunmadı ise), Satış Bedelinden Komisyon bedelini düşerek kalan meblağı (“Satıcı Hakedişi”) Satıcının banka hesabına transfer edecektir.

7.4. Ürünün Alıcıya teslim edilmesinden 10 (on) iş günü sonra ve cayma hakkının kullanılma süresi içerisinde Alıcının cayma bildiriminde bulunması halinde Satıcı, Ürünün kendisine Alıcı tarafından iade edildiği gün gerekli incelemeyi yapacak ve Satıcı Hakedişini tam ve defaten, aynı gün içerisinde Pırlantium’un belirlediği şekilde iadesini sağlayacaktır. Satıcının işbu maddedeki yükümlülüğüne aykırı davranması halinde Satıcı, Pırlantium’un uğrayabileceği tüm zararı ve/veya üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı tazminatları Pırlantium’un ilk talebi üzerine tam ve defaten Pırlantium’a ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5. Satıcının Platform üzerinden satışını yaptığı Ürünü, Yönetmelik hükümlerine göre her hâlükârda ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde Alıcıya teslim etmemesi halinde Alıcı, Satıcı ile yapmış olduğu Mesafeli Satış Sözleşmesini feshetme hakkına sahiptir. Böyle bir fesih halinde Ödeme Kuruluşu Satış Bedelini Alıcıya iade edecektir.

7.6. Ürünün satın alınmasından sonra ancak Ürünün Satıcı tarafından kargoya verilmesinden önce Platform üzerinden Alıcının siparişini iptal etmesi halinde, Alıcı ile Satıcı arasındaki Mesafeli Satış Sözleşmesi sona ermiş olacak ve Satıcı Ürünü Alıcıya teslim borcundan kurtularak herhangi bir bedele hak kazanamayacaktır.

7.7. Satıcı, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca, satılan Ürüne ilişkin fatura düzenleyecek ve faturayı Alıcıya teslim edeceği paket içerisinde Alıcıya gönderecektir. Bu anlamda Satıcı, Alıcıya gönderdiği Ürünü fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder. Herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına, Satıcının Alıcıya keseceği fatura, Satış Bedeli üzerinden düzenlenecektir.

7.8. Pırlantium, Satıcının Platform üzerinden yaptığı her satış işlemi için Satıcı adına komisyon faturası düzenleyerek Satıcıya iletecektir.

7.9. Pırlantium, Platform üzerinden yapılan satışlardan veya satışlara bağlı işlemlerden kaynaklanacak hiçbir vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumlu olmayıp bu sorumluluk tamamen Satıcıya aittir.

7.10. Herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına, Ürünün Alıcıya teslim tarihinin tespitinde kargo şirketinin kayıtları esas alınacaktır.

7.11. Pırlantium’un, aşağıda belirtilen ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli gördüğü durumlarda, Satıcıdan kaynaklanan nedenlerle veya sistemin kötüye kullanılması sonucu maruz kaldığı veya ileride kalabileceği zarar ve ziyanını veya üçüncü kişilere veya kamu kurumlarına yapmak zorunda kaldığı veya kalabileceği ödemeleri veya cezaları, Satıcının diğer Ürün satışlarından elde ettiği alacaklarından tutma veya hapis veya mahsup etme hakkı saklıdır:

 • Bankaların ters ibraz-charge back işlemleri sonucu yapılan ödemeler,
 • Tüketici Mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde Pırlantium’un Satıcı nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya muhtemelen ödemek zorunda kalacağı mahkeme masrafları dahil tüm ödeme kalemleri,
 • Sistemin kötüye kullanılması neticesinde, Pırlantium’un maruz kaldığı tüm zarar ve ziyan kalemleri,
 • Satıcı nedeniyle, Pırlantium’un kamu kurumları ve kuruluşlarına ödemek zorunda kaldığı veya kalabileceği idari para cezaları ve diğer ödemeler.

MADDE 8 KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

8.1. Satıcı, Platform üzerinden hizmet sağlayıcı olarak satış yaptığında, Alıcıların kişisel verileri Pırlantium aracılığı ile kendisi ile paylaşılabileceğini, bu kapsamda Pırlantium tarafından Satıcıya iletilen ya da alıcının doğrudan Satıcı ile Platform üzerinden paylaştığı kişisel veriler açısından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak hareket etmekte olduğunu ve buna göre KVKK ve ilgili mevzuata uygun davranmayı kabul ve taahhüt eder.

8.2. Satıcı, Platform üzerinden hizmet sağlayıcı olarak satış yaptığında elde ettiği, Alıcılara ve benzeri üçüncü kişilere ait kişisel verileri, yalnızca satış sözleşmesinin ifa edilebilmesi ve bu doğrultuda Ürün teslimatının yapılması amacıyla işlemekle ve bu amaçlar dışında herhangi bir amaçla anılan verileri işlememekle ya da üçüncü taraflara aktarmamakla yükümlüdür. Kişisel verilerin, Satıcı tarafından bu maddeye ve KVKK’ya ve ilgili mevzuata aykırı olarak işlendiğinin ve/veya aktarıldığının Pırlantium tarafından tespit edilmesi ya da bu yönde bir ihlal hakkında Pırlantium’un makul şüphesinin oluşması halinde Pırlantium, Satıcının Platform’daki üyeliğini derhal askıya alma ve gerekli olması halinde işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

8.3. Satıcının işbu maddede yer alan yükümlülüklerine ve/veya KVKK ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranması nedeniyle Pırlantium’un herhangi bir zarara uğraması halinde Satıcı, Pırlantium’un tüm zararlarını derhal ve nakden tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Satıcı, kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak Pırlantium’un Kişisel Verileri Koruma Kurumu da dâhil olmak üzere düzenleyici otoritelere karşı sorumluluklarını yerine getirebilmesi için Pırlantium’a her türlü desteği sağlamayı kabul eder.

MADDE 9 SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Pırlantium’un işbu Sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu, kasıt ve ağır ihmal halleri hariç olmak üzere, işbu Sözleşme tahtında, zarara yol açan olay tarihi itibariyle Pırlantium’un Satıcıdan – varsa - tahsil etmiş olduğu ücret ve komisyonların toplamı ile sınırlıdır.

MADDE 10 GİZLİLİK


10.1. Tarafların işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari sır, bilgi, veriler, belgeler, sözleşmeler, raporlar, notlar, sunumlar, mali ve ticari işlemler, teknik bilgiler, teknik çizimler, patent, buluş, telif hakkı, marka, know-how, çalışmalar, mali ve diğer projeler, test sonuçları, müşteri bilgileri, tabiatı gereği özel ve gizli olan bilgi ve bu gizli bilgiyi kapsayan ya da yansıtan diğer belgeler, bir Tarafın diğer Taraftan doğrudan ya da dolaylı olarak aldığı veya elde ettiği ve gizli olduğu bilgiyi veren Tarafça belirtilen bilgiler de dâhil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm bilgiler, işbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

10.2. Taraflar, diğer Tarafın önceden alınmış yazılı izni olmaksızın;

 • Gizli Bilgiyi üçüncü kişilere ifşa etmeyeceğini,
 • Gizli Bilgiyi işbu Sözleşme amacı dışında herhangi bir amaç ile kullanmayacağını,
 • Bilgiyi veren Tarafın işbu Sözleşme kapsamındaki menfaatini herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmeyeceğini

kabul eder.

10.3. Madde 10.2.’deki yükümlülükler aşağıda belirtilen Gizli Bilgiye uygulanmayacaktır:

 • Kamuoyu veya bilgiyi alan Tarafça zaten bilinen veya bilgiyi alan Taraf bakımından, bilgiyi veren Tarafça açıklandığı tarihte hâlihazırda bilinen hususlar,
 • İşbu Sözleşmenin akdedilmesinden sonra bilgiyi alan Taraf veya onun bağlı ortaklıkları tarafından Gizli Bilgi kapsamında gizliliğe uyma zorunluluğu olmayan üçüncü kişilerden yasal olarak edinilen bilgiler,
 • Bilgiyi alan Tarafa, işbu Sözleşmenin yürütümü ile ilgili olarak yardımcı olmak amacıyla, bilgiyi alan Tarafın profesyonel müşavir ve danışmanı tarafından, Gizli Bilginin gizlilik özelliği ile ilgili bilgilendirilmiş olmaları ve işbu Sözleşme maddelerine uyulması şartıyla edinilen bilgiler,
 • Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği ve/veya borsa ve/veya mahkeme ve/veya düzenleme mercii tarafından, yargılama ile ilgili olarak açıklanması istenen ya da bu yönde bir gereklilik olduğu takdirde açıklanması gereken bilgiler.

10.4. Madde 10.3.’te düzenlenen durumlar gereği Gizli Bilginin ifşasısın gerekmesi halinde ilgili Taraf, diğer Tarafı derhal yazılı olarak haberdar edecektir.

10.5. Pırlantium’un Gizli Bilgiyi üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılara iletebilme hakkı saklıdır.

MADDE 11 MÜCBİR SEBEP

11.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar, siber saldırı, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflardan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflardan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Tarafa yazılı olarak derhal (her halde Mücbir Sebebin meydana gelmesinden itibaren 24 saat içinde) bu Mücbir Sebebi, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini diğer Tarafa bildirecektir. Etkilenen Taraf ayrıca Mücbir Sebebin sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.2. Etkilenen Taraf, işbu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz. Mücbir Sebep nedeniyle yükümlülüklerin ifa edilememesi hali, işbu Sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

11.3. Mücbir Sebebin Etkilenen Tarafça diğer Tarafa bildirilmesinden 30 (otuz) gün sonra Mücbir Sebep halinin hala devam etmesi durumunda Pırlantium işbu Sözleşmeyi her ne nam altında olursa olsun tazminatsız ve tek taraflı olarak derhal feshedebilecektir.

MADDE 12 SÖZLEŞMENİN FESHİ

12.1. Taraflardan her biri, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmaksızın, diğer Tarafa yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi her zaman feshedebilir.

12.2. Pırlantium, Satıcının işbu Sözleşme hükümlerini veya Alıcı ile yapmış olduğu Mesafeli Satış Sözleşmesini ihlal etmesi ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranması halinde işbu Sözleşmeyi haklı nedenle derhal feshetme hakkına sahip olup Satıcı, işbu maddede sayılan ihlalinden ötürü, Pırlantium’un doğrudan ve/veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Pırlantium’un herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Pırlantium’un söz konusu hakkını kullanması Pırlantium’un işbu Sözleşmeyi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Pırlantium Sözleşmeyi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

12.3. Satıcının işbu Sözleşme hükümlerini veya Alıcı ile yapmış olduğu Mesafeli Satış Sözleşmesini ihlal etmesi ve/veya ilgili mevzuata aykırı davranması halinde Pırlantium Madde 12.2. uyarınca Sözleşmeyi derhal fesih hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Satıcıya sunmuş olduğu hizmetleri geçici olarak durdurma ve işbu Sözleşmeyi askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcının, Alıcılara ve Pırlantium’a karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir. Pırlantium’un Madde 12.2.’de bahsi geçen tazminat hakkı saklıdır.

12.4. Satıcının iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Pırlantium’un işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkı saklıdır.

12.5. Satıcı, Pırlantium aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dâhil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Pırlantium’un kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde Pırlantium’a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcıya yansıtılacaktır.

12.6. İşbu Sözleşmenin herhangi bir nedenle herhangi bir Tarafça feshi halinde, her durumda, Tarafların fesih tarihine kadar doğmuş olan hak ve borçlarından sorumluluğu geçerli olacak olup Taraflar bu borçlarından diğer Tarafa karşı sorumlu olmaya devam edecektir. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; Satıcının Platform üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılara karşı olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

MADDE 13 – SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

13.3. Pırlantium gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, Pırlantium belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dâhil olmak üzere Sözleşmeye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

13.4. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Pırlantium tarafından (i) Satıcının Pırlantium’a ait Platform’a üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, (ii) Satıcı panelinde duyurulması veya (iii) Platform’da yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

13.5. Platform üzerinde sunulacak olan hizmetlerin ve Pırlantium tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Pırlantium tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Pırlantium tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Platform’dan takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

13.6. Satıcı, Pırlantium tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin Pırlantium’un Platform üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dâhil edilen Ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

MADDE 14 FİKRİ MÜLKİYET

Platformun tasarımı, imge, html kodu dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Pırlantium tarafından Platformda oluşturulan tüm içerik ile Pırlantium markası ve logosu Pırlantium’a aittir. Satıcı, Pırlantium’un fikri mülkiyet haklarına tabi eserlerini kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

MADDE 15 BİLDİRİMLER

İşbu Maddede belirtilmiş olan e-posta adresi, Satıcının Platformda kayıtlı e-posta adresi olacaktır. Satıcıya yapılacak tüm bildirimler, Platformda yapılan ilanlar yoluyla veya işbu Maddede Satıcı tarafından belirtilmiş olan elektronik posta adresine yapılacaktır.

İşbu Sözleşmenin icrasına yönelik her türlü bildirim ve Taraflar arasındaki her türlü yazışma da, Tarafların aşağıda belirtilen e-posa adreslerine veya istenirse Tarafların Madde 1’de belirtilen tescilli adreslerine yapılacaktır.

Pırlantium için:

info@pirlantium.com

Satıcı için:

________________

Herhangi bir tereddüte mahal vermemek adına, bu e-posta adreslerine e-posta gönderilmesi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup Satıcının e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme yükümlülüğü olacaktır. Satıcının bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal Pırlantium’a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

MADDE 16 UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

16.1. İşbu Sözleşmenin geçerliliği, yorumlanması ve uygulanması münhasıran Türkiye Cumhuriyeti maddi ve usul hukukuna tabidir.

16.2. İşbu Sözleşmeden veya buna bağlı olarak doğabilecek her türlü ihtilafta Ankara mahkemeleri ve icra müdürlükleri yetkilidir.

MADDE 17 – DİĞER HÜKÜMLER

17.1. Delil sözleşmesi. Satıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Pırlantium’un resmi defter ve ticari kayıtları ile Pırlantium’un veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. Maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

17.2. Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz. Ayrıca işbu Sözleşmedeki hiçbir unsur Taraflar arasında herhangi bir temsilcilik, acente, ortaklık veya başka türlü bir ortak girişim (joint venture vb.) ilişkisi olarak yorumlanamaz.

17.3. Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Sözleşmenin ekleri, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşmeyle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.

17.4. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

17.5. Sözleşmenin Devri. Satıcı, Pırlantium’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

17.6. Feragat Etmeme. Taraflardan birinin Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması, geç kullanması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

MADDE 18 SON HÜKÜM

18 (onsekiz) madde ve 4 (dört) ekten oluşan işbu Sözleşme, Taraflarca 1 (bir) nüsha olarak imzalanarak imzalanmış olup 4. Madde uyarınca yürürlüğe girmiştir.

EKLER:

 • Satıcı Üyelik Formu
 • Satıcı Tarafından Sunulacak Belgeler Listesi
 • Ürün Sergileme ve Satış Kuralları
 • Tarafların İmza Sirküleri

PIRLANTİUM KUYUMCULUK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

Adına yetkili

 

[●]

 

 

Adına yetkili

 

Tolga Gül

[●]

 

 

________________________________

 

________________________________

 

 

EKLER

 

EK – 1 – SATICI ÜYELİK FORMU

Satıcının tacir veya esnaf olması halinde;

Ticaret Unvanı - İşletme adı - Tescilli marka adı:

Tebligata Elverişli KEP Adresi:

Vergi Kimlik Numarası (esnaflar için) / MERSİS Numarası (tacirler için):

Merkez Adresi:

Onaylanmış Telefon Numarası:

 

Satıcının tacir veya esnaf olmaması halinde;

Ad – Soyad:

T.C. Kimlik numarası:

Adres:

Telefon:

Banka Hesap Bilgileri:

Bildirimlerin Yapılacağı e-posta Adresi:

Yetkili Kişi İletişim Bilgileri:

EK – 2 – SATICI TARAFINDAN SUNULACAK BELGELER LİSTESİ

Vergi Levhası

Faaliyet Belgesi

İmza Sirküleri

EK – 3 – ÜRÜN SERGİLEME VE SATIŞ KURALLARI

I. Pırlantium hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması Sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

1. Ürünlerin yanlış kategoride listelenmesi,

2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu Sözleşme veya eklerinin ihlali,

3. Sahte Ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde Pırlantium hizmetlerinin kullanılması,

5. Ürünlerin teslim edilmemesi,

6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

8. Pırlantium'un yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

10. Pırlantium'a veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dâhil, Pırlantium altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

12. Herhangi bir amaçla Platform robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, diğer kullanıcıların e-posta, sms bilgileri veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması, kullanılması ve işlenmesi ile bu kullanıcılara ticari ileti gönderilmesi,

14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması,

15. Pırlantium markası ve unvanı ile benzer ibarelerin kullanıcı ismi/mağaza ismi olarak belirlenmesi ve üçüncü kişilerin marka dâhil haklarını ihlal edecek şekilde kullanıcı/mağaza isimlerinin belirlenmesi,

16. Platform üzerinde, kendi üyeliklerinizle ve diğer üyeler ve/veya tanıdıklarınıza ait üyelikler arasında ürün ve/veya hizmet satışı niteliğinde olmayan, sadece para transferini sağlayacak her türlü nitelikte işlem yapılması ve sitenin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunulması.

II. Satıcı, Ürün listelerken aşağıdaki kurallara uyacağını kabul etmektedir:

1. Ürün zamanında, Platformda belirtilmiş olan niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim edilecektir.

2. Alıcı ile imzalanan Mesafeli Satış Sözleşmesi uyarınca Alıcıların Tüketici Hukuku’ndan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabı bizzat Satıcı olup Alıcının taleplerin ve uğrayacağı zarar ve ziyanı Satıcı karşılayacaktır.

3. Satıcı, ilgili düzenlemeler veya Pırlantium 'un belirleyeceği politikalar uyarınca Platformda yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacaktır.

4. Satıcı;

 • Ürünleri Platformda listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, listelediği Ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının kendisine ait olduğunu,
 • Ürünleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğu ve/veya sattığını ve/veya ithal ettiğini, bu Ürünlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,
 • Ürünlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu Sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunu,
 • Ürünlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Pırlantium 'a işbu Sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunu,
 • Ürünlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),
 • yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağını,

kabul eder.

5. Satıcı, Ürün sattığı Alıcının Ürün Teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece Platform üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini ilgili mevzuat kapsamında ve ilgili mevzuata uygun olarak işleyebileceğini ve bu durum haricinde farklı bir şekilde Alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul eder.

III. Satıcı, Ürün satışa sunarken aşağıdaki kurallara uygun hareket etmeyi kabul eder:

1. Satıcı, listelenen ürünlerin güncel ve yasal olmasından ve içeriğinden veya yasal sınırlamalara tabi olan ürünlerin satışa arzında bu yasal sınırlamalara uygun listelenmesinden sorumlu olduğunu kabul eder.

2. Yasaklı ürünler listesinde yer alan veya yasal düzenlemeler uyarınca satışı yasak olan veya ileride yasaklı hale gelecek ürünler satışa sunulamaz.

3. Yurt dışından teslimatı yapılacak ürün satışının gerçekleşeceği durumlarda yasal düzenlemeler uyarınca yurt dışından ülkeye girişi yasak olan veya ileride yasaklı hale gelebilecek ürünler satışa sunulamaz.