Ürün sepete eklendi
Aramıza Hoşgeldin!
Welcome Abroad!
Bültene başarıyla üye oldun.
Teşekkürler!
Thank you for subscribing to
our newsletter.

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

MADDE 1 – TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Pırlantium Kuyumculuk Ticaret Limited Şirketi (“Pırlantium”) ile www.pirlantium.com’a ve/veya (varsa) mobil uygulamasına (“Platform”) üye olan gerçek veya tüzel kişi (“Üye”) arasında, Üyenin Platformu kullanmasına yönelik olarak, Platformun bulunduğu elektronik ortamda Üye tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. Üye, Platforma üye olarak Sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

Platform ve Üye işbu Sözleşmede ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaklardır.

MADDE 2 – TANIMLAR

Alıcı: Pırlantium ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Platforma üye olan ve Platform üzerinden, Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen ürünleri satın alan Üye

Hizmet: Üyelerin, işbu Sözleşmede tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Pırlantium tarafından, Platform içerisinde ortaya konulan uygulamalar ve hizmetlerin bütünü

Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, Platform üzerinden, ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek ve/veya tüzel kişi

Ürün: Platformda Satıcı tarafından satışa sunulan her türlü taşınır eşya

MADDE 3 – SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Sözleşmenin konusu, Platformda sunulan Hizmetlerin, bu Hizmetlerden yararlanma şartlarının ve Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

İşbu Sözleşmenin kapsamı, işbu Sözleşmenin ekleri ile Platform içerisinde yer alan kullanım, üyelik ve Hizmetlere ilişkin Pırlantium tarafından yapılmış olan her türlü uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.

Üye, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Platform içinde yer alan kullanım, üyelik ve Hizmetlere ilişkin Pırlantium tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağı kabul ve beyan etmiş olmaktadır.

MADDE 4 – ÜYELİK VE HİZMET KOŞULLARI

Üyelik sürecinin başlatılması için üye olmak isteyen kişi, Platformun ilgili bölümünden, gerekli kimlik bilgilerini elektronik ortamda Pırlantium’a iletir ve böylece kayıt işlemini yaptırmış olur. Üye olma süreci, kayıt işleminin Pırlantium tarafından onaylanması ile tamamlanmış olur. Üye, üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Sözleşmede tanımlanan Üye olma hak ve yetkisine sahip olmamaktadır.

Platforma Üye olabilmek için, reşit olmak ve Pırlantium tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya Pırlantium tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Platforma kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Platform üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

Üye olma sürecinde Pırlantium’a doğru ve güncel bilgi sağlamayan Üye, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumlu olacağını kabul eder.

MADDE 5 – TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üye, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Platformun Hizmetlerinden faydalanırken ve Platformdaki Hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, Platformun ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyenin Platforma erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili alınacak tedbirler tamamen Üyenin sorumluluğundadır. Pırlantium, Üyenin Platforma erişim araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üyenin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu tutulamaz.

Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Pırlantium’dan talepte bulunması halinde Pırlantium, söz konusu üyelik hesabı kullanılarak Ürün satın alma işlemi için Pırlantium’a ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul edecek ve bu doğrultuda işlem yapacaktır.

Üye, Platform üzerinden görüntülediği ilanlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde, Platform’da yer alanlar da dâhil olmak üzere tüm gerekli yasal yükümlülükleri ve yasal prosedürleri yerine getirmek zorunda olduğunu, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Pırlantium’un herhangi bir bilgi ve sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Üye, Platformu kullanırken ve üye olurken, kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Pırlantium, Üyeler tarafından kendisine iletilen veya Platform’a Üyeler tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

Üye, Platform üzerinden herhangi bir Satıcı'dan yapacağı alımlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı'nın satıcı taraf, kendisinin ise alıcı taraf olduğunu; Pırlantium’un bahsi geçen mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını; dolayısıyla da kendisine karşı sadece Satıcı'nın yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Platformda sergilenen ve satılan tüm Ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden Satıcı bizzat ve münhasıran sorumlu olacaktır.

Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Platform üzerinde yayınlanan içeriklerden ötürü Pırlantium’un, çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Pırlantium, Üyeler de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

Pırlantium, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" konumundadır. Pırlantium, Platformda yer alan ve kendisi tarafından yayınlanmamış hiçbir görsel, yazılı veya sair içeriğin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ya da hukuka uygunluğundan sorumlu değildir ve söz konusu içeriklerin doğruluğunu kontrol etme gibi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Pırlantium’un Platform üzerinden sunduğu Hizmetlerden yararlananlar ve Platformu kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Platform üzerinde işlem yapabilirler. Üyelerin Platform dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

Üyeler, Pırlantium ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Platform dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Pırlantium ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Pırlantium, Üyelerin işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Platform üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üye, Platform üzerindeki üyeliği ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacağını ve Platformun işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacağını, aksi halde Pırlantium’un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Pırlantium, Platformda sunulan Hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme, Üyelerin Platforma yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Üyeler de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutar. Pırlantium, bu hakkını hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Pırlantium’un Üye tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Üye derhal yerine getirir. Pırlantium tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Üye sorumlu olur.

Pırlantium, Üyeler arasında Platform üzerinden gerçekleşen ve Platformun işleyişine ve/veya işbu Sözleşmeye ve/veya Platformun genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Pırlantium tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Üyenin üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.

Üye; "Üye ismi" belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu maddeye aykırı davranması durumunda, Pırlantium bu aykırılığın düzeltilmesini Üyeden talep edebileceği gibi dilerse Üyeye önceden haber vermeksizin üyeliği geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.

Pırlantium, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, Üyenin kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir.

Pırlantium, Platforma üyelik sırasında ve/veya alışveriş sırasında Üyelerden alınan kişisel veriler, Üye ve/veya Satıcılar arasında sahtecilik, dolandırıcılık, Platformun kötüye kullanımı, Türk Ceza Kanunu anlamında suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üye ve/veya Satıcılar'a iletebilecektir.

Üyenin Platformu işbu Sözleşmedeki herhangi bir maddeye aykırı kullanması halinde Pırlantium Üyenin Platformu tamamı ve/veya bir bölümünden kısmen ve/veya tamamen kullanmasını engellemek hakkına sahiptir. Bu kapsamda Pırlnatium, yukarıdaki şekilde bir yorumun yapıldığını tespit etmesi halinde bahse konu içeriği Platform’a yayınlamayacaktır. Üye böyle bir içeriğe ilişkin nihai kararın münhasıran Pırlantium’a ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üyelik Sözleşmesinin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Pırlantium ve Üye arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

Üye, Platform’da sunulan hizmetlerden faydalanırken gerçekleştirdiği işlemler ile Pırlantium’a ve/veya Platforma maddi ve teknik olarak hiçbir şekilde zarar vermeyecepini kabul eder. Üye, Platforma zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, vb. içermemesi için gerekli yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. Üye, Platforma robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

Platformun veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup Pırlantium’un her türlü talep ve dava hakkı saklıdır.

MADDE 6 – GİZLİLİK

Pırlantium, Üye'nin sağladığı kişisel verileri, Platform’da yer alan Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Üyelik Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır.

Üye, Sözleşmeyi onaylayarak ve/veya Platform’a üyelik sürecini başlatarak, Gizlilik Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir.

Üye tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Platform’un işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Pırlantium ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası'na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve Pırlantium’un sözleşmesel ilişkilerine istinaden üçüncü kişiler ile paylaşılabilir.

Üye, kişisel verilerinin bilgilerinin Pırlantium tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Pırlantium söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Üye kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.

MADDE 7 – ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

Feragat Etmeme; Taraflardan birinin Üyelik Sözleşmesi'nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

Fikri Mülkiyet; “Pırlantium” markası ve logosu, (varsa) “Pırlantium” mobil uygulamasının ve Platformun tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Pırlantium tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Pırlantium’un mülkiyetindedir. Üye, Pırlantium’un mülkiyetinde olan fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz. Üyenin, üçüncü kişilerin veya Pırlantium’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Pırlantium’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

Mücbir Sebep; Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Pırlantium’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Pırlantium’un işbu Üyelik Sözleşmesi'nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Pırlantium, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

Sözleşmenin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği; İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle geçerli olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Delil sözleşmesi; Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda Pırlantium’un resmi defter ve ticari kayıtları, e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Sözleşmede Değişiklik Yapılması; Pırlantium, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi'ni ve Platform’da yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Platform’da ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, Platform’da ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ve Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri'nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

Bildirim; Pırlantium, Üye ile Üye'nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

Sözleşmenin Devri; Üye, Pırlantium’un önceden yazılı onayını almaksızın Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen devredemez.

7 (yedi) maddeden ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.